Disclaimer

De informatie op deze website is met de groots mogelijke zorg tot stand gekomen en kan op elk moment door Andor Security Service BV worden gewijzigd. Desondanks kunnen er fouten op de website staan. In dit geval verzoeken wij u om contact met ons op te nemen, zodat wij de website van eventuele fouten kunnen ontdoen. Informatie welke verstrekt wordt op deze site heeft enkel een informatief karakter en dient niet als advies aangemerkt te worden. Aan het gebruik van de informatie op deze website kunt u geen rechten ontlenen.

Tevens blijft u in alle gevallen verantwoordelijk voor mogelijke beslissingen/handelingen die u onderneemt na kennis te hebben genomen van de informatie verstrekt op deze website. Deze website kan voor verschillende doeleinden gebruikmaken van cookies, waarbij er gegevens van u opgeslagen kunnen worden. U kunt er voor kiezen de cookies te wijzigen of wissen door in uw internetopties van uw webbrowser deze optie te kiezen
Deze website biedt aan bezoekers hiervan informatie over haar producten en diensten en daaraan gerelateerde onderwerpen. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie kan onjuistheden of typefouten bevatten.

COPYRIGHT
Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Andor Security Service BV. Ook het gebruik van logo’s, merk- en productnamen van Andor Security Service BV is niet toegestaan.